A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Учредено е право за преминаване на трасето за “топлата вода”сряда, 05 Август 2009  1535

Учредено е право за преминаване на трасето за “топлата вода”На своето редовно заседание, проведено на 30 юли 2009г, ОбС Златоград прие решение за учредяване на право за преминаване трасето на топлопровода за обект: “Изграждане на геотермална отоплителна система на гр.Златоград, към проект BG 2006/018-387.03.03 „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река - Елидже”. Трасето на топлопродова е с обща дължина 13 689.74 м преминаващо през 78 бр. имоти (населено място с.Ерма река – улици и местен път; землището на с.Старцево, землището на гр.Златоград и населено място Златоград- улици) с обща площ на сервитута – 40.464 дка. Чрез този проект се предвижда топлофикация на 8 публични общински сгради в Златоград – ОУ „Васил Левски”, СОУ „Антим-І”, МБАЛ, Детска ясла, ЦДГ „Радост”, ЦДГ „Снежанка”, Община Златоград, Читалище „Просвета”. Изграждането на геотермалната станция по него стартира през месец май 2009 г.

Съветниците разгледаха представената от управителя на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” Златоград информация за кадровото обезпечаване на болницата и предоставяните от нея здравни услуги. От преминалите за първото полугодие 1600 пациента, около 2/3 са от Община Златоград, а по 17% са от съседните общини - Кирково и Неделино. От месец март в болницата работят акушер-гинеколог и детски лекар – неонатолог, привлечен е лекар-физиотерапевт. От месец август ще бъде открит отново и очен кабинет, който ще функционира 3 дни седмично. Обявени са конкурси за началници на отделенията, за главна сестра на болницата и за старши сестри в отделенията. Две трети от предвидената за годината общинска субсидия за МБАЛ вече са преведени по сметките на лечебното заведение. Те са предназначени за работен проект за енергийна ефективност, закупуване на оборудване и стимулиране на привлечени специалисти. ОбС взе решение за откриване процедура по нова акредитация на болницата, тъй като настоящата изтича в края на месеца август 2009 г.

При разглеждане на информацията за текущото изпълнение на социалната програма за полугодието и дейността на двете общински социални структури – ЦСРИ и Дневен център за деца с увреждания, бе прието решение за допълнение на социалния каталог с дневни психорехабилитационни програми към МБАЛ. Прието бе и решението за предоставяне на нова социална услуга от 2010 г- Център за обществена подкрепа с капацитет - 35 лица. Постави се срок до 30 септември 2009 г за изпълнение на обектите, за които има осигурено финансиране - разширение на Дневен център и дворна площадка, както и за изграждане на достъпна архитектурна среда в МБАЛ и Ученическо общежитие.

Съветниците приеха и мрежата от учебни заведеия за новата учебна година, която не придвижда промени по сравнение с досегашната – три средни и три основни училища, пет детски градини и две обслужващи звена – ученическо общежитие и ОДК. В СОУ "Антим І" през тази учебна година след седми клас ще има чуждоезикова паралелка с английски език, в 9 клас – непрофилирана и хуманитарен профил. В ПГ „Х. Ботев” за новата учебна година ще се осъществява подготовка по следните професии: 9 клас – една паралелка – икономист – информатик; 10 клас - една паралелка, Организатор на туристическа агентска дейност; в 11 клас има две паралелки със следните професии: моделиер- технолог на облеклото и сервитьор-барман; в 12 клас - моделиер-технолог на облеклото и готвач. В ОДК и в СОУ Старцево пристигнаха новите доброволци от Корпуса на мира по направления „младежко развитие” и „обучение”. На заседанието бе регламенитрано ползването на спортната база в училищата от външни лица и извън учебните занятия, като за неучащи се въвежда такса за ползване в размер на 1 лв/лице. Одобрено бе споразумение между Община Златоград – Българската федерация по баскетбол и Спортен клуб по баскетбол, свързан с развитие на баскетбола в Златоград на професионална основа.

В отделно свое решение ОбС подкрепи Община Мадан за кандидатстване за кредит в размер до 185 хил лв по ФЛАГ за проект „Регионално депо за ТБО за общини Златоград, Мадан и Неделино”.
На заседанието бяха отправени и няколко питания към ръководството на общинска администрация – от Антон Симеонов за мерките срещу популацията на бездомните кучета, от Емил Хумчев – за режима на уличното осветление през вечерните часове, от Пламен Чингаров – за ползване на местността Белите камъни за неразрешен добив на кариерни материали и за липсата на табло за маршрутните разписание на автобусния транспорт, от Яким Дюлгеров – за липсата на налягане във водопровода в с. Долен и просрочване на дейностите за водоснабдяване на населеното място.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития