A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЦОП ще заработи скоро в Златоградвторник, 22 Февруари 2011  1337

ЦОП ще заработи скоро в Златоград В рамките на проект „Партньорство в подкрепа на децата и семействата от област Смолян”, чието изпълнение стартира от 1 януари 2011 г. се предвижда в община Златоград да заработи Център за обществена подкрепа, който ще предоставя консултативни услуги в няколко направления: превенция на изоставянето; превенция на насилието и работа с деца, жертви на насилие и техните семейства; превенция на отклоняващо се поведение и работа с деца с отклоняващо се поведение и техните семейства; превенция на отпадането от училище и работа с деца, застрашени от или отпаднали от училище и техните семейства; реинтеграция на деца в биологичното им семейство; подкрепа и консултиране на семейства от общността. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд в размер на 236 194.40 лв. в рамките на схема за безвъзмездна помощ „Социални услуги за социално включване”, BG051PO001-5.2.06 по договор: BG051PO001-5.2.06 -0047-С-0001.
Водеща организация е фондация «Международна социална служба – България» в партньорство с Общините Златоград и община Доспат. Проектът ще се изпълнява за период от 12 месеца.
Целта му е да повиши качеството на живот на децата в риск и техните семейства на територията на област Смолян чрез развитие на социални услуги в общността за превенция на институционализацията и социалната изолация и за успешна социална интеграция
Основните целеви групи, към които са насочени новите социални услуги са:
1. Деца от 5 до 18 год. с различни по вид и степен на тежест увреждания и техните семейства;
2. Деца 3 до 18 г. в риск от общността и техните семейства.
3. Деца и семейства от общността (към които са насочени превантивните услуги и информационната кампания)
Предвижда се капацитетът на Центъра за обществена подкрепа да бъде 25 клиенти, които ще бъдат обслужвани от 6 професионалисти- социални работници, психолог и педагог.
В проекта се предвиждат и дейности за повишаване на обществената чувствителност по темата и въвличане на широката общественост и професионалните общности в общините Златоград и Доспат при реализирането на новите услуги.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития