A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Център за услуги в домашна средавторник, 05 Януари 2016  800

Център за услуги в домашна среда

Стартира прием на заявления за ползване на социални услуги по Проект „Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот“


От 06.01.2016 г. започва прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по Проект № BG05M9ОP001-2.002-0092-C001 "Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот" по Процедура: BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”.
Срокът за подаване на документи е до 02.02.2016 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград ул. Славей №7А.
В Центъра за услуги в домашна среда град Златоград поетапно ще бъдат назначени 20 Лични асистенти, 20 Социални асистенти и 23 Домашни помощника.

Ще бъдат назначени и специалисти, които да предоставят психологическа, социална и медицинска подкрепа на потребителите.

1. За Длъжността Ръководител – той и социален работник, психолог и медицинска сестра по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
1.1. Безработни лица;
1.2. Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
1.3. Да имат опит в социалната или образователната сфера.
2. Необходими документи за кандидатите:
2.1 Заявление – по образец, който ще получите в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград
2.2 Документ за самоличност (за справка)
2.3 Автобиография
2.4 Документ за придобита образователна степен и квалификация;
2.5 Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
2.6 Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи)
2.7 Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

3. За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
3.1.Безработни лица;
3.2.Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
3.3.Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

4. Необходими документи за кандидатите-лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници:
4.1 ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград
4.2 Документ за самоличност (за справка)
4.1 Автобиография
4.3 Документ за придобита образователна степен и квалификация;
4.4 Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
4.5 Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи)
4.6 Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
4.7 Копие от удостоверение за преминато обучение по операция «Алтернативи» по ОПРЧР 2007 – 2013 г.


5. За ползватели на социални услуги от Център за услуги в домашна среда могат да кандидатстват:
5.1 хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване
5.2 хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване
5.3самотно живеещи тежко болни лица
5.4 семейства на деца с увреждания

6. Необходими документи за кандидат-потребители:
6.1 ЗАЯВЛЕНИЕ по образец /ще ви бъде предоставено в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград/
6.2 Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
6.3 Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
6.4Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
6.5 Медицински протокол на ЛКК (копие);
6.6 Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
6.7 Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи (или чрез свой представител).

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0092-C001 за реализация на проект " Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот " по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития