A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Център за услуги в домашна средавторник, 29 Декември 2015  793

Център за услуги в домашна среда

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Община Златоград и Министерство на труда и социалната политика - Управляващ орган на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. сключиха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG05M9ОP001-2.002-0092-C001 по Процедура: BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” за изпълнение на проект " Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот ".

Информация за проекта вижте тук.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития