A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Трета покана по ОПРРвторник, 17 Декември 2019  458

ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ - МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ,
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020,
ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В
ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”,
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЗЛАТОГРАД

Освен посочените изисквания в Насоките за кандидатстване към процедура на подбор на проектни предложения BG 16 RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, кандидатите - многофамилни жилищни сгради, предоставят допълнително в Общинска администрация Златоград:

1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
2. Технически паспорт, изготвен в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, ще се финансират само след извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1–5 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите);
3. Технически/работен проект, изготвен съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, придружен от подробни количествени сметки (КС) по приложимите части и Оценка за съответствие на инвестиционния проект с основното изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
4. Количествено-стойностна сметка (КСС) в пълно съответствие с КС на проектантите, на хартиен и електронен носител, във формат „Excel“. Сграда, в която освен жилищни има и стопански обекти се представя обща КСС за обекта, КСС за стопанския/те обект/и и КСС за общите части. Представя се един общ файл за всички самостоятелни обекти, в които се извършва стопанска дейност, в който разходите за всеки отделен обект са в отделна страница от файла. Прилага се становище от проектанта за начина на определяне на единичните цени.
5. Декларация за държавна и минимална помощ (по образец - Приложение В2) - ако е приложимо;
6. Оценка на съответствието на инвестиционния проект основните изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ (Комплексен доклад, съдържащ разрешителни и/или съгласувателни документи от съответните институции - ако са необходими такива съгласно българското законодателство) – по преценка на сдружението на собствениците;
7. Декларация, че представеният сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, издаден по реда на Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ, е валиден и след издаването му не са извършвани дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и други дейности, както и че не са настъпили изменения в условията, при които сертификатът е издаден, както и на обстоятелствата, отразени в него.
8. Декларация за верността на предоставените данни;
9. Копие на входирано заявление за издаване на разрешение за строеж до главния архитект на Община Златоград, ведно с платена такса.

Допустими дейности за финансиране по процедура BG 16 RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”:

 Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в техническия паспорт на жилищни сгради;
 Мълниеотводни и заземителни инсталации, които са предписани в техническия паспорт на жилищни сгради, съгласно Наредба №4/20.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за енергийна ефективност на жилищни сгради, като:

По външните сградни ограждащи елементи:
 подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини);
 топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

По системите за поддържане на микроклимата:
 основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно*;
 ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
 Реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална;
 ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление;
 инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници;
 инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението;
 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването;
 Осигуряване на достъпна архитектурна среда за сградите.

*При изграждане на системи за топлоснабдяване, газоснабдяване, енергийни системи, в обследването следва да бъде включена оценка и анализ на различните алтернативи и възможност за използване на отпадъците като енергиен ресурс и т. н.

Интервенции в сградата могат да бъдат осъществени единствено, ако обследването за енергийна ефективност е доказало, че приложените мерки ще доведат до нормативно изискваните нива на енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С“.

Финансира се икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига най-малко клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

СМР на жилищни сгради, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), могат да бъдат финансирани по ОПРР 2014-2020 само ако с предложените мерки сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания на първична енергия. Тези мерки трябва задължително да са предписани в техническия паспорт на сградата.

За жилищни сгради, за които с внедряване на предвидените ЕСМ не се постигат повече от 60% енергийни спестявания (отчитайки понижаването на годишното потребление на първична енергия от сградите), могат да бъдат финансирани с БФП единствено задължителните енергоспестяващи мерки, задължителните мерки, свързани с конструктивното укрепване, мълниезащитната инсталация и мерките за осигуряване на достъпна архитектурна среда. За тези сгради (с по-малко от 60% енергийни спестявания на първична енергия) при извършване на обследванията следва да се обърне внимание на състоянието на покрива на сградата и при необходимост задължително да се предвидят за изпълнение мерки за ремонт на покрива с оглед некомпрометиране на предвидените инвестиции по проекта.

За многофамилните жилищни сгради разходите за отделните дейности се считат допустими за финансиране по програмата до размера на публикуваните към 06.10.2016 г. референтни стойности. Това изискване не се прилага в случай на многофамилни жилищни сгради, за които е предвидено, че след изпълнение на мерките за енергийна ефективност ще бъде постигнато най-малко 60% спестяване на първична енергия.

За жилищни сгради не се изисква изпълнение на всички задължителни дейности, предписани в техническия паспорт извън конструктивното укрепване/усилване. В този случай, ако в техническия паспорт на жилищна сграда, която не постига минимум 60% енергийни спестявания, са предписани мерки, които не се отнасят до конструктивното възстановяване/усилване на сградата, те не са допустими за финансиране с БФП, и могат да бъдат включени в проектното предложение само по преценка на общината-бенефициент, като следва да бъдат финансирани със собствени средства на сдружението на собствениците на сградата.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ, В ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ, Е ДО 20.02.2020Г., ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ СЕ ПРИЛАГА И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.142, АЛ.6 ОТ ЗУТ.
АКО ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ/РАБОТЕН ПРОЕКТ НЕ Е ИЗГОТВЕНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.142, АЛ.6 ОТ ЗУТ, СРОКЪТ Е ДО 31.01.2020 Г.

За допълнителна информация:
Асен Черешаров – 0899 02 03 31;
Антоанета Кънева – 0884 60 01 75;

За консултации и методическа помощ:
Асен Черешаров – 0899 02 03 31;

Всеки делничен ден, 13:00-19:00 часа, сградата на Общинска администрация Златоград – гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, ет.6, стая №7.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития