A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира проектвторник, 26 Октомври 2010  1111

На 08.10.2010 г. Стартира проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” Водеща организация по проекта е Агенция за социално подпомагане, а община Златоград е партньор.
Целта на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.
Продължителността на предоставяне на услугата „Личен асистент” е 14 месеца.
В рамките на проекта ще се създаде банка с лични асистенти от всяка община-партньор по проекта, така че след неговото приключване общините да разполагат с човешки ресурс, който да предоставя качествена социална услуга на лица с трайни увреждания.

Включването на лицата с трайни увреждания, които не могат да се обслужват сами, ще се осъществява на три етапа.
В първия етап, който ще стартира на 08.11.2010 година, ще се акцентира на отпадналите потребители на услугата „Личен асистент” по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”.
Заявления за ползване на услугата „Личен асистент”, както и заявки на желаещите да бъдат лични асистенти, ще се приемат в „Център за социална рехабилитация и интеграция” град Златоград от 08.11.2010г. до 22.11.2010 г. В този етап ще бъдат обхванат 5 лица от община Златоград с трайни увреждания, които не могат да се обслужват сами.

Вторият етап ще стартира на 10 март 2011 година с отпадналите потребители на социалната услугата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Фаза 2. Във втория етап ще бъдат обхванати 18 лица от целевата группа от община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития