A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”понеделник, 24 Февруари 2020  267

Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.
С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда.
В Програмата могат да се включат:
Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“
Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда:
• с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
• на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.
За целите на програмата „хора на възраст над 65 години в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:
- са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
- живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
- са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).
Лицата кандидатстващи по Програмата трябва да отговарят и на следните допълнителни условия:
- месечния доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението – декларацията, е равен или по-нисък от 5 –кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерски съвет;
- да не са регистрирани като еднолични търговции да не са собственици на капитала на търговско дружество;
- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
- да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
- да не са прехвърлялижилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделката не надвишава 5 –кратния размер на ГМД;
- да не са включени в механизма лична помощ;
- да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряване на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

Кандидатите за домашни помощници задължително трябва да са регистрирани като безработни лица в Бюрото по труда.
Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец всеки работен ден от 24.02.2020 г. от 8-00 часа до 17:00 часа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, адрес: гр. Златоград, ул. „Славей“ 1.
За повече информация:
Николай Шопов– Директор на ЦСРИ– телефон: 0894744396


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития