A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Становище на кмета на Община Златоградсряда, 18 Декември 2019  856

Уважаеми съграждани,
Повече от 12 години местната власт поставя в основата на своите действия подобряването на качеството на живот на жителите на Община Златоград. Отчитайки, преди всичко тежестите на живота в малката ни община, бих искал да акцентирам вниманието ви върху следните факти и обстоятелства:
1. От 2008 г. не сме променяли Данък върху недвижимите имот – 1,5 на хиляда върху данъчната оценка.
За Област Смолян средният размер на данъка е 2.08 на хиляда;
Средният размер на ставката, в границите определени със ЗМДТ, е 2,3 на хиляда.
2. До 2017 г. не сме променяли Такса битови отпадъци, въпреки увеличените такси за отчисления, по Закона за управление на отпадъците, от 54 лв. на 94 лв.
3. Санирахме и продължаваме да санираме жилищни сгради и сгради на публични институции, с което реално се намалят средствата за отопление.
(Допълнителните разходи, в процеса на строителство при санирането на тези сгради, остават за сметка на общината….и те се финансират от имуществените данъци).
4. Относно МПС: ставките за мощност в общината от 2008 г. до януари 2019 г. са в размер много малко над минималните граници, не са променяни 10 години и са едни от най-ниските в областта и в страната;
5. От Януари 2019 г. размерите са завишени с:
- 0,16 лв. за коли с мощност до 55 кW;
- 0,06 лв. за коли с мощност над 55 до 74 кW: Към края на 2018 г. автомобилите в този диапазон са 936. От тях:
• 421 са с намаление на данъка;
• 157 – без промяна на данъка;
• за 358 увеличението е средно 10 лв.
- 0,10 лв. за коли с мощност над 74 до 110 кW;
- 0,17 лв. за коли с мощност над 110 до 150 кW. В този диапазон са 160 , като от тях 89 са с намаление на данъка, спрямо 2018 г.
- 0,10 лв. за коли с мощност над 150 до 245 кW. Автомобилите, в този диапазон, са 74 , от тях 50 са с намаление на данъка спрямо 2018 г.
- 0,10 лв. за коли над 245 кW. В края на 2018 г. в общината ни има регистриран само един автомобил с мощност на двигателя над 245 кW, с година на производство 2018г., Евро6. Данъкът е със 606,72 лв. по-малко спрямо 2018 г.
6. Процентът събираемост, за последните няколко години, е над средния за страната, в резултат на прилаганите мерки за увеличаване на събираемостта на данъка. За 2018 г., в края на годината е 80,80%, при среден за страната – 70,80%.
7. От направения анализ в Общинска администрация Златоград, към 30.11.2019 г. се наблюдава намаляване на автомобилите, над 20 години и без екологична категория, с 84 коли! В същото време автомобилите с екологична категория се увеличават – с 149 коли.

Целта на промените в този закон, в частта, касаеща МПС, е посредством финансов инструмент да се стимулира извеждането на по-стари автомобили от употреба. Автомобилите, с живот над 20 години са ненадеждни, изискват големи разходи за поддръжка и най-важното, причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии! Това е въздухът, който ще дишат и нашите потомци!!!

Мирослав Янчев
Кмет на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития