A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Социално предприятие се създава в Златоградсряда, 01 Август 2018  1016

Социално предприятие се създава в ЗлатоградДнес, в Заседателната зала на Общинска администрация Златоград, се проведе пресконференция за стартиране изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът се реализира в партньорство между Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ и Община Златоград и е на обща стойност 391 155.58 лв., от които 332 482.25 лв. европейско и 58 673.33 лв. национално съфинансиране.
Събитието бе открито от Елка Чаушева – Секретар на Община Златоград. Приветствие към присъстващите отправи Емилия Кръстева – председател на Общински съвет Златоград.
Представители на водещата организация Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ представиха целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта. В събитието взеха участие представители на местната администрация и представители на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Златоград.
Предвижда се създаване на социално предприятие в град Златоград, което ще развива дейности в две направления: "Обществена пералня с химическо чистене" и "Благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи" и ще осигури субсидирана заетост за период до 12 месеца на 32 лица от уязвими групи и ще продължи да функционира и след края на проекта, запазвайки заетостта на поне 16 от наетите лица от целевата група.
За изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат ангажирани 32 лица в неравностойно положение на пазара на труда, от следните целеви групи: безработни лица с трайни увреждания; безработни лица над 54 годишна възраст; продължително безработни лица; безработни лица с основно образование и без професионална квалификация; безработни самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст.
Това ще даде възможност на хората от целевата група да получат заетост, както и нужната психологическа подкрепа и мотивация. С оглед на изискванията на новите работни места те ще придобият ключови компетенции или професионална квалификация, които са основна предпоставка за тяхната успешна дългосрочна реализация на трудовия пазар и пълноправно участие в обществения живот.
В рамките на проекта ще бъде доставено оборудване съобразно спецификата на новоразкритите работни места и ще се реализират мерки за популяризиране на социалното предприемачество и социалния ефект от дейността на новото социално предприятие.ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития