A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 03 Септември 2013  986

Във връзка с постъпило искане от потенциален участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград” за удължаване на срока за подаване на оферти по процедурата, уведомявам заинтересованите лица, че на основание чл.27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП с Решение №385 от 03.09.2013 г. са определени нови срокове за извършване на действия по процедурата, както следва: срок за получаване на оферти – до 17:30 ч. на 10.09.2013 г.; дата за отваряне на офертите: 11:00 ч. на 11.09.2013 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития