A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 03 Септември 2013  1038

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията издаде Разпореждане, с което отказва да бъде образувано производство по жалбата от „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД, гр. София срещу Решение №332/01.08.2013 г. на кмета на община Златоград, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи за подобект 1 „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник” от обект ”Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград”. Провеждането на процедурата е възобновено считано от 03.09.2013 г. и във връзка с това, уведомявам заинтересованите лица, че на основание чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП с Решение №383 от 03.09.2013 г. са определени нови срокове за извършване на действия по процедурата, както следва: срок за получаване на документация за участие – до 17:30 ч. на 23.09.2013 г.; срок за получаване на оферти – до 17:30 ч. на 03.10.2013 г.; дата за отваряне на офертите: 11:00 ч. на 04.10.2013 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития