A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ



петък, 30 Август 2013  948

Община Златоград, на основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград”, открита с Решение №342/08.08.2013 г. на кмета на община Златоград, относно промяна датата на отваряне на офертите по процедурата.
Офертите ще бъдат отворени на 09.09.2013 г. от 11:00 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1.
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на офертите.


ОЩЕ НОВИНИ



Актуално
Предстоящи събития