A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 16 Август 2013  1026

Общинска администрация Златоград уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с постъпила жалба от „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД, гр. София пред Комисия за защита на конкуренцията, срещу Решение №332/01.08.2013 г. на кмета на община Златоград, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи за подобект 1 „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник” от обект „Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград” и поискана временна мярка „спиране на процедурата”, статусът на горепосочената процедура е „спряна” от 16.08.2013 г.
В тази връзка, всички действия по провеждане на процедурата са преустановени до влизане в сила на определение/решение на компетентен орган. В случай, че процедурата бъде възобновена, ще бъдете своевременно информирани.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития