A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 05 Октомври 2012  919

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА по процедура възлагана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с предмет: «Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по проект «Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград» с ID 9006646.

На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, относно промяна часа на отваряне на офертите по горецитираната обществена поръчка.

Офертите ще бъдат отворени на 10.10.2012 г. от 12:00 часа, в Заседателната зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов №1.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел съгласно конкурсните условия по процедурата.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
53

Актуално
Предстоящи събития