A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 09 Май 2012  887

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП в обхват на улична регулация от о.т. 426 до о.т. 432, в кв. 84, 84А и 85 по плана на гр. Златоград (кв. „Гребенци”). Проектът предвижда премахване на нереализирана обслужваща улична регулация, обединяване на кварталите и промяна на границите на прилежащите урегулирани поземлени имоти в съответствие с границите на поземлените имоти по кадастрална карта на гр. Златоград.
Заинтересованите лица могат да прегледат проекта в техническа служба на Общинска администрация Златоград, като в тридесет дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” могат да направят писмени възражения, предложения и искания до кмета на община Златоград. Обявлението е обнародвано в ДВ, бр.35 от 08.05.2012г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития