A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 13 Март 2012  1122

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 23

гр. Златоград, 13.03.2012 г.


Община Златоград, област Смолян, обявява, че във връзка с осигуряването на сервитут от изградената подпорна стена за колектор II Б, гр. Златоград, срещу кв.126 по ПУП на гр.Златоград, одобрен със заповед № РД 221/16.02.1982 г. на Председателя на ОНС гр.Смолян и урегулирането на поземлен имот с идентификатор 31111.34.859:

предлага замяна на част от общински терен – поземлен имот с идентификатор 31111.33.435 по кадастрална карта на гр.Златоград с площ 31 м2, представляващ терен, образуван след изграждане на подпорна стена към обект „Главен колектор  II Б, гр. Златоград”, срещу кв.126, съгласно действащия ПУП на гр.Златоград, предвиден за включване в новообразувано УПИ І-34.859-обществено обслужване и офиси, и цена определена от лицензиран оценител в размер на 980  лв. без ДДС,

с част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.859 по кадастрална карта на гр.Златоград, с площ 16 м2, представляващ терен, образуван след изграждане на подпорна стена към обект „Главен колектор  II Б, гр. Златоград”, срещу кв.126, съгласно действащия ПУП на гр.Златоград, предвиден за осигуряване на 1,50 м сервитут от изградена подпорна стена за колектора и цена определена от лицензиран оценител в размер на 510 лв. без ДДС.
ОТДЕЛ “УТ, ИК и ООС”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГР. ЗЛАТОГРАД


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития