A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 02 Февруари 2012  1209

Община Златоград откри Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на крайбрежна стена - корекция на левия бряг на р.”Върбица”, от о.т.970 до о.т.977 по бул.”България” и почистване на речното корито”

Предметът на поръчката обхваща извършването на строителни и монтажни работи за изграждане на крайбрежна стена - корекция на левия бряг на р.”Върбица”, от о.т. 970 до о.т. 977, по протежение на 264.6 м. за достигане на по-добри и убедителни резултати за предпазване на местното население от наводнение, както и почистване на речното корито за осигуряване на нормална проводимост на реката при високи води.
Заинтересуваните лица могат да закупят копия от документацията за участие всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа в сградата на община Златоград, ул. Ст. Стамболов №1, партерен етаж, касов салон - Център за административно и информационно обслужване. Цената на документацията за всеки отделен комплект е 30 лв. с включен ДДС, платима в брой, в лева, в касата на община Златоград, срещу издадена фактура за разхода, или по банков път по сметка на Община Златоград в "Банка ДСК" ЕАД, Филиал Златоград, IBAN BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, код на плащане: 447000.
Крайният срок за закупуване на документацията е до 17:30 ч. на 05.03.2012 г.
Предоставен е и пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адреса www.zlatograd.bg (панел „Обществени поръчки”).
Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 15.03.2012 г.
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 16.03.2012 г. в заседателна зала на Общински съвет гр. Златоград в 10:30 ч.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития