A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 09 Януари 2012  1338

От 09.01.2012 г. община Златоград, чрез Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград, започва да издава карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране, когато те са водачи или пътници, съгласно чл.99 ал.1 от Закона за движението по пътищата. Картата за паркиране отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Европейския съюз от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета, от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с увреждания.

Подаването на документи за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране е определено по следния начин:

1. Лицата с увреждания подават молба-декларация по образец в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград, намиращ се в град Златоград, ул. Славей 7А.
2. Молбата - декларация трябва да е придружена с копие от документ за самоличност, копие на решение на ТЕЛК и снимка на лицето, с размери минимум 4/3.5 см.
3. При представяне на комплекта документи, лицето с увреждане полага подпис на картата. При явяване на упълномощен представител той взема картата и я връща за обработка, с подпис на правоимащия.
4. Срокът за издаване на картите е 20 работни дни.
5. Такса не се заплаща.

Картата се издава на лица със заболявания и увреждания, както следва:
1. Лица с над 50 % трайно намалена работоспособност с или без чужда помощ
2. Деца с над 50% намалена възможност за социална адаптация
3. Лъжлива става на бедрото или подбедрицата при общи и местни противопоказания за оперативно лечение.
4. Анкилоза или рязко изразена контрактура на едната или на двете тазобедрени стави.
5. Едностранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 30 градуса C, или двустранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 50 градуса C.
6. Скъсяване на единия долен крайник анатомично или функционално със 7 и повече сантиметра.
7. Анкилоза на колянната става във флексия под ъгъл, по-голям от 30 градуса C.
8. Халтава колянна или тазобедрена става с абнормни, пасивни безактивни движения.
9. Облитериращи заболявания на артериалните съдове на долен крайник, довели до трофични изменения и затрудняващи походката.
10. Трайна парализа на ходилото или подбедрицата, както и тежка пареза на същите с остатъчни функционални движения в ставите и пръстите.
11. Трайна долна моноплегия, както и тежка долна монопареза.
12. Анкилоза на двете тазобедрени стави.
13. Контрактура на едната или на двете коленни стави, по-голяма от 30 градуса C.
14. Деформация на стъпалото в положение на принудителна трайна дорзифлексия над 10 градуса C и плантофлексия над 30 градуса C.
15. Имплантирани ендопротези на тазобедрената, колянната или глезенната става и състояние след реимплантация на същата при функционални нарушения в моноподалния стоеж, степента на мускулната компенсация, силата и издръжливостта, в обема на движенията и стабилността на имплантанта.
16. Двустранни високи конгенитални луксации при оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта.
17. Значително изразена деформация на гръбначния стълб и торакса със статична декомпенсация на стоежа и придвижването и минимални отклонения в сагитална, фронтална, трансверзална и аксиална проекция от 50 градуса C.
18. Вродени деформитети на долните крайници с нарушение на моно-биподалния стоеж, придвижването, силата и издръжливостта.
19. Хемофилна артропатия с нарушаване на стабилността и мобилитета на крайниците.
20. Артрогрипоза при декомпенсация на придвижването и стоежа.
21. Тежко изразен двустранен елефантиазис, затрудняващ придвижването.
22. Трайна долна параплегия.
23. Генерализирани форми на Бехтерев със засягане на тазобедрените стави.
24. Трайна хемиплегия (включително круциата), както и тежка хемипареза.
25. Средно изразена долна парапареза или хемипареза (включително круциата) със значително нарушение на двигателните функции.
26. Прогресивна мускулна дистрофия.
27. Късни и трайни последствия от травматично увреждане на гръбначния мозък или кауда еквина с рязко изразени двигателни нарушения или тежко разстройство на функциите на тазовите органи.
28. Миопатии с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.
29. Мултиплена склероза.
30. Ампутация или дезартикулация на горен крайник над метакарпофалангиалните стави.
31. Ампутация или дезартикулация на долен крайник през или над метатарзалните стави.

При заболявания и увреждания, които не са посочени в критериите, но значително ограничават двигателните способности, функционалното увреждане се идентифицира (приравнява) към посочените по-горе.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития