A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ



четвъртък, 29 Февруари 2024  132

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Общинска администрация Златоград в изпълнение на чл. 37и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи открива процедура по отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните в съответното землище.

С Решение на Общински съвет Златоград № И 52 от 24.01.2024г. са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд, които ще бъдат отдавани под наем, както и Годишен план за паша на Община Златоград и Правила за ползване на пасищата мерите на територията на Община Златоград.

Срокът за приемане на заявление, за стопанската 2024-2025г., е от 01.03.2024г. до 10.03.2024г.

Лицата, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, желаещи да получат земеделска земя от Общински поземлен фонд под наем, подават заявление по образец, заедно със свързаните към него приложения 1 и 2, одобрени със заповед № РД 46-55/08.02.2019г. на Министъра на земеделието и храните, до Кмета на Община Златоград.

Към заявлението се прилагат:

1. Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;

Заявлението с приложенията може за изтеглите от официалната интернет страница на Община Златоград www.zlatograd.bg.

Заявленията ще се приемат в Центъра за административно обслужване на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1: Списък на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд
Приложение № 2: Годишен план за паша на Община Златоград за стопанската 2024/2025 г.
Приложение № 3: Правила за ползване на пасищата и мерите на територията на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ



Актуално
Предстоящи събития