A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 29 Септември 2023  1204

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            Във връзка с отворената за кандидатстване с проектни предложения процедура BG-RRP-4.024  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви уведомяваме, че Община Златоград ще приема заявления за кандидатстване по процедурата до 29.12.2023г. Предвид това, че е необходимо време за подготовка на проектните предложения, препоръчваме те да не се подават в последния възможен момент, поради риск от допускане на грешки, срив в системата чрез която се подават предложенията или недостиг на време.  

            Припомняме, че приемът по процедурата тече от 02.06.2023 година. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 80% от допустимите разходи, като сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Крайният получател може да осигури необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти  разработени и предоставени от частни участници на пазара – сключване на ЕСКО договор с финансова или друга организация, сключване на договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инстументи за финансиране на разходи за енергийна ефективност. Общият размер на средствата е 282 470 400 лева с включен ДДС.

            След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок. Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. В случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) не се постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, всички получени средства  подлежат на възстановяване.

            Предложения, получили минимум 62 точки на етап „Оценка на качеството”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на финансови средства.

 

Дата: 29.09.2023г.                                                    Общинска администрация Златоград

                                                                                   Дирекция ИР, ОП, СД и ВО


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития