A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 02 Юни 2023  514

            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            От днес, 02.06.2023 година, е отворена за кандидатстване с проектни предложения процедура BG-RRP-4.024  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата за предоставяне на БФП е втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Настоящият втори етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи и приемането на проектни предложения да приключи на 16.01.2024 г. Крайни получатели по процедурата са сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Предложения за изпълнение на инвестиция могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата. Общинската администрация е водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред СНД. Допустимо е една общинска администрация да участва с повече от едно проектно предложение, при условие, че не е за една и съща сграда/ блок-секция/група от блок-секции. В едно проектно предложение не може да бъде включена повече от една сграда. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

            Общият размер на средствата за тази процедура  (Етап II) е в размер на 282 470 400 лева с включен ДДС.

            Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

            Крайният получател финансира изцяло със собствени средства следните дейности:

 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Публичност и информация на проекта;
 • Организация и управление на проекта.

            За всяко проектно предложение цялата предвидена БФП (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство като част от стойността на строително-монтажните дейности. При наличие на недопустими разходи в предложението, то те са изцяло за сметка на крайния получател.

Дейностите по процедурата се осъществяват на територията на цялата страна, в 28 области и 265 общини. Средствата са разпределени на шестте района на планиране на България по следния начин:

Район на планиране

Максимална стойност на БФП, което районът може да получи в лв.

 • район за планиране (ЮЗРП)

Област София, Софийска област, Област Кюстендил, Област Благоевград и Област Перник

47 078 400,00

 • централен район за планиране (ЮЦРП)

Област Пазарджик, Област Пловдив, Област Смолян, Област Хасково и Област Кърджали

47 078 400,00

 • район за планиране (ЮИРП)

Област Стара Загора, Област Сливен, Област Ямбол и Област Бургас

47 078 400,00

 • район за планиране (СИРП)

Област Варна, Област Добрич, Област Търговище и Област Шумен

47 078 400,00

 • централен район за планиране (СЦРП)

Област Велико Търново, Област Габрово, Област Русе, Област Разград и Област Силистра

47 078 400,00

 • район за планиране (СЗРП)

Област Видин, Област Враца, Област Монтана, Област Плевен и Област Ловеч

47 078 400,00

 

            След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок. Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. В случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) не се постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, всички получени средства  подлежат на възстановяване.

            Крайният получател следва да осигури цялото необходимо собствено финансиране за изпълнение на проекта, включително непредвидени разходи за изпълнение на СМР дейностите (ако има такива). Собственият принос на Крайния получател за изпълнение на строително-монтажните работи, трябва да бъде предоставен по посочена от Водещия партньор сметка, преди сключването на договор с избрания изпълнител на СМР дейностите. Собственият принос необходим за финансирането на СМР дейностите следва да бъде изплатен преди подаване на искане за междинно плащане към СНД.

            Крайният получател може да осигури необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти  разработени и предоставени от частни участници на пазара – сключване на ЕСКО договор с финансова или друга организация, сключване на договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инстументи за финансиране на разходи за енергийна ефективност.

            Предложения, получили минимум 62 точки на етап „Оценка на качеството”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на финансови средства.

 


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития