A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 29 Ноември 2022  299

Уважаеми съграждани, в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

 

           Общият размер на средствата за тази процедура  (Етап II) е в размер на 282 470 400 лева с включен ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 47 078 400 лева, собствен принос за сметка на държавния бюджет на Р България. Минималният размер на заявените средства по всяко индивидуално ПИИ е 50 000 лева.

Максималният размер на заявените средства по всяко индивидуално ПИИ за сграда/ блок-секция/група от блок-секции не може да надхвърля 7 500 000 лева. Одобрените сгради ще получат до 80 % безвъзмездна финансова помощ.

 

            Предвижда се общините да кандидатстват в партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Допустими за финансиране са всички много фамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, т.е. в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик и са проектирани преди 26 април 1999 г.

            Няма ограничения в броя на проектите, с които може да кандидатства една община, но в рамките на едно предложение, може да се включи само една сграда/ блок секция.

            Дейностите по процедурата ще се осъществяват на територията на цялата страна, в 28 области и 265 общини.

            Допустими за финансиране, са:

            1. Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

  • По външните сградни ограждащи елементи: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
  • По системите за поддържане на микроклимата: изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата; ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата; реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата; ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сградата; инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда; поставяне/ инсталиране на системи за възобновяеми енергийни източници, ако са посочени в енергийното обследване;

            2. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

            3. СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация: СМР свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават опасност за преките ползватели или не отстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще; СМР свързани с осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда).

            За изпълнението на отделните дейности - по изготвяне на обследване за енергийна ефективност и технически паспорт,  проектиране, оценка на съответствието, СМР, въвеждане в експлоатация и др.- се прилагат референтни цени на кв. м. за сгради с до и над 8 надземни етажа с жилищно предназначение.

            След изпълнението на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” и минимум 30% спестяване на първична енергия. Приоритет ще се дава на предложения за изпълнение на инвестиция за енергийна ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници, както и да допълват архитектурния облик на града. В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за обезпечаването на енергийното потребление в общите част на сградата. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо, само ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на крайния получател и произведената енергия ще се използва за нуждите на сградатаСледва да се представи доклад от обследването, от който да става ясно, че производството на електрическа и/или топлинна енергия, осъществено със средства от МВУ, е за собствено потребление и същото не надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на съответната сграда.

            Продължителността на изпълнението на всеки проект следва да е до 30 месеца.

 

            Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ за предоставяне на БФП е втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Настоящият втори етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да бъде 80% от допустимите разходи и приемането на проектни предложения да приключи на 31.12.2023 г. Поради различния интензитет на помощта и необходимостта от осигуряване на собствено участие от сдруженията на собствениците се предвижда в информационната система на МВУ да бъде публикувана самостоятелна процедура за кандидатстване, която да отразява спецификите свързани с изискването за осигуряване на собствено участие от страна на СС.

            Коментари и предложения по насоките могат да бъдат изпращани, чрез сайта на информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index), на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg, както и по официален път в срок до 21.12.2022 г. включително.

 


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития