A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 13 Септември 2022  127

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 16.09.2022 г., /петък/, на площада в град Златоград, от 17:30 ч. ще се проведе фестивал „Златна кухня“. Той е в рамките на Проект BG06RDNP001-19.202-0013-C01 „Златната кухня на Златоград - Кирково" по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водене от общностите местно развитие "МИГ Кирково – Златоград, Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на  МИГ“, по Програма за Развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът е насочен към промотиране на автентичната местна кухня като част от културното наследство на района Златоград-Кирково и привличане на нови групи туристи.

Проект:    BG06RDNP001-19.202-0013-C01  - „Златната кухня на Златоград - Кирково" по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водене от общностите местно развитие " МИГ Кирково – Златоград, Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на  МИГ“, по Програма за Развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития