A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 02 Септември 2022  141

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

                Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“. Процедурата е в изпълнение на инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“ към компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

 Допустими кандидати по процедурата са микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани преди 31.12.2019г. по Търговския закон или по Закона за кооперациите.

Финансиране ще се предоставя за дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. Задължително изискване е след изпълнение на мерките в сградите да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект.

Общият размер на средствата по процедурата е 235 200 000,00 лева, разпределен на три компонента спрямо типовете предприятия.

Средствата по Компоненти са разпределени, както следва:

Компоненти(по видове предприятия)

Общ размер на финансовите средства, в лева

Компонент 1 Микро/малки предприятия (25%)

58 800 000,00

Компонент 2 Средни предприятия (35%)

82 320 000,00

Компонент 3Големи предприятия (40 %)

94 080 000,00

Общо:

235 200 000,00

               

Дейностите ще се осъществяват на територията на цялата страна, на база на предварително извършено разпределение на средствата по групи предприятия. Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие 

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

 

100 000 лева

Микро предприятия: 300 000лева

Mалки предприятия: 500 000 лева

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 2500 000 лева

Изисква се съфинансиране от кандидатите, в зависимост от избрания режим на държавни/минимални помощи.

Предвижда се всеки кандидат да има право да подаде само едно проектно предложение по процедурата, независимо от броя на сградите, включени в него, които следва да бъдат собственост на предприятието.

Не са допустими за финансиране сгради в сферата на селското стопанство, инсталации, които попадат в обхвата на схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (EU ETS)и сгради за производство на енергия.

Продължителността на изпълнение на всеки проект следва да е до 24 месеца. Кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път, чрез информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИС за МВУ).

Коментари и предложения по проекта на Насоки и пакета документи към тях могат да бъдат изпращани до ГД СППРРна електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и по официален път в срок до 25.09.2022 г. включително.

Проектът на Насоки и пакет с документи към тях могат да бъдат намерени на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития