A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ



вторник, 06 Юли 2021  153

Общинска администрация Златоград напомня, че:

  • Всички домакинства на територията на общината са задължени да събират отпадъците си разделно и предават, съгласно дадените указания и обявените графици;
  • Оставянето на строителни и градински отпадъци, мебели, матраци, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване и други едри отпадъци на контейнерните площадки, в контейнерите и кофите или други нерегламентирани места, е нарушение, за което се налага санкция на нарушителя, в размер от 300 до 1000 лв.

Тези отпадъци може да предадете, като е необходимо да спазвате няколко основни правила:
1. СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ, образувани от ремонтна дейност се събират разделно и се предават на „РОДОПСТРОЙ - 97” ООД за транспортиране, оползотворяване или обезвреждане, съгласно сключения договор, относно създаване на условия за извършване на услугата.
Притежателите на строителни отпадъци, могат да заявят услугата на „РОДОПСТРОЙ - 97” ООД, които в определения ден предоставят контейнер за събирането им, и транспортна техника за транспортиране до специализирано депо, за крайно обезвреждане или оползотворяване.
Заявките се приемат от Красимир Боюклиев – управител на дружеството, на телефон  0886 200 800.
Допълнителна информация и контакт, в случай на проблем при заявяване и изпълнение на услугата, може да потърсите на обявените по-долу телефони.

2.    БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ от почистване на дворове и градини като треви, корени от зеленчуци и цветя, клони от резитба на дървета и лозя, талаш от рязане на дърва за огрев и пепел,  използвате в личните си стопанства, съгласно указанията в раздадените брошури за домашно компостиране. При невъзможност за компостиране, притежателят заявява количеството в  общинска дейност «Чистота» за безвъзмездно транспортиране;

3.    ЕДРОГАБАРИТНИТЕ ОТПАДЪЦИ (мебели, матраци и др.) се разкомплектоват, като дървената и метална част се предават на общинска дейност «Чистота», при подадена заявка от притежателя, а останалите отпадъци се събират в определения ден, съгласно установените графици за събиране на битови отпадъци.

4.    ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ се предава на общинската площадка за разделно събиране на отпадъци, по време на обявените кампании от Общинска администрация;

5.    ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ, се предават в автосервизите, където се извършва смяната им с нови.

Опазване чистотата на природата и мястото, в което живеем, е дълг на всички нас!
Призоваваме за стриктно спазване на установения ред за събиране, транспортиране, предаване и изхвърляне на отпадъците в нашата община.
Важно е отпадъците да отиват на правилното място!
Повярвайте, не е трудно!
Нека всички заедно, с общи усилия и позитивно отношение, да запазим чиста средата, в която живеем!

Допълнителна информация за правилата и изискванията при събиране и предаване на отпадъците, може да получите на следните телефони: 0884600172; 0884600191.


ОЩЕ НОВИНИ



Актуално
Предстоящи събития