A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 01 Март 2021  599

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Общинска администрация Златоград в изпълнение на чл. 37и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи открива процедура по отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните в съответното землище.  

С Решение на Общински съвет Златоград № З 241 от 26.01.2021г. са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд, които ще бъдат отдавани под наем, както и Годишен план за паша на Община Златоград и Правила за ползване на пасищата мерите на територията на Община Златоград.

Срокът за приемане на заявление за стопанската 2021-2022 г. е до 10.03.2021 г.

Лицата, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, желаещи да получат земеделска земя от Общински поземлен фонд под наем, подават заявление по образец, заедно със свързаните към него приложения 1, 2 и 3, одобрени със заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на Министъра на земеделието и храните, до Кмета на Община Златоград.

Към заявлението се прилагат:

1. Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;

4. Декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие”, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

Заявлението с приложенията може за изтеглите от официалният уеб сайт на Община Златоград от ТУК! Заявленията ще се приемат в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Решение на Общински съвет Златоград № З 241 от 26.01.2021г.
Приложение №1- Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ (земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ)
Годишен план за паша в Община Златоград за стопанската 2021/2022 година.
Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на общината.
Протокол № 1 от 09.04.2021г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития