A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 18 Януари 2021  383

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на Община Златоград,

Във връзка със започналата кампания по прием на декларации от ТД на НАП напомнят, че срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица изтича на 05.05.2021 г.

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, декларират доходите си пред приходната агенция само по електронен път. Подаването на формулярите може да се направи с Персонален идентификационен код (ПИК) или чрез класифициран електронен подпис. Лицата, които подадат годишната си декларация до 31.03.2021 г. по електронен път ще ползват 5 % отстъпка върху данъка за довнасяне, но не повече от 500 лева.

Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци, по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, както и физически лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ подават годишната данъчна декларация в срок от 01.03.2021 г. до 30.06.2021 г.

Физически лица, получили доходи от субсидии през 2020 г. и не са регистрирани като земеделски стопани в Държавен фонд земеделие, не следва да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, тъй като този доход се облага с окончателен данък при източника.

Срокът за фирмените декларации започва да тече от 01.03.2021 г. до 30.06.2021 г. Декларациите се подават по образец, само по електронен път. Респективно, отпада отстъпката по чл. 92 (5) от ЗКОП за подаване на ГДД по електронен път.

Обслужващата банка на ТД на НАП Пловдив, офис Смолян, е „Инвестбанк” АД, намираща се в Салона за обслужване на клиенти. Банковите сметки са следните:

Сметка за приходите на централния бюджет

Смолян

ЦБ

7301

IORTBGSF

BG86IORT80198100730100

110000

Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ

Смолян

НОИ

7315

IORTBGSF

BG19IORT80198500080500

551111

Сметка за проходите за НЗОК

Смолян

НЗОК

7316

IORTBGSF

BG79IORT80198600080600

561111

Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО

Смолян

ДЗПО

7318

IORTBGSF

BG05IORT80198800080800

581111

 

Офисът на НАП в гр. Смолян е с непрекъснато работно време от 9.00 ч. да 17.30 ч.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
44

Актуално
Предстоящи събития