A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 02 Ноември 2020  227

СЪОБЩЕНИЕ“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”

обявява втори прием и кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”
Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ:
Основна цел – подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането и развитието на селскостопански продукти на територията на Община Кирково и Община Златоград.
Специфични цели :
- подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните фирми и предприятия на територията на МИГ;
- по-добро използване на факторите за производство;
- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
- постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;
- подобряване опазването на околната среда;

Допустими кандидати:
1. земеделски стопани, които отговарят на следните условия:
- да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
- минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро.
2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. (физически и юридически лица), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия.

Допустими дейности:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци,
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката или маркетинга на селскостопански продукти:
- мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,
- месо и месни продукти;
- плодове и зеленчуци, включително гъби;
- пчелен мед и пчелни продукти
- зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
- растителни и животински масла и мазнини
- технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
- готови храни за селскостопански животни (фуражи);
- гроздова мъст, вино и оцет.
Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.

Допустими разходи:
1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи,
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване,
3. закупуване на земя, необходими за изпълнение на проекта
4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, предназначени за производствени дейности
5. закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории,
7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза,
8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството;
9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10.

Периоди за прием:
Начало на ВТОРИ прием: 02.11.2020 г.
Втори краен срок: 31.12.2020 година, 17:00 часа.

Бюджет на приема:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за приема - 101 220,00 лева

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект, процент на финансиране:
Минимален размер на допустимите разходи 2 444,75 лева. Максимален размер на допустимите разходи – 195 580 лв
Процент на финансиране – от 50% до 90%, в зависимост от Категорията на кандидата и допустимите условия за увеличение.
№ Критерии по мярката Макс. брой точки
1 Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори (мляко и млечни продукти, етерично-маслени и медицински култури) - над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори 9
2 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999,99 евро вкл. СПО 9
3 Проектът създава нови работни места:
От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.
7 и над 7 работни места – 8 т. 8
4 Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и/или иновации в преработвателната промишленост 7
5 Проекти на земеделски стопани до 40 години 7
6 Проекти на земеделски стопани жени 6
7 Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти 5
8 Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса 5
9 Проектът предлага ново за населеното място производство 4
Максимален брой точки 60
Минимален праг на преминаване: 20

Лица за контакт от МИГ Кирково - Златоград:
Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Юлия Бойчева, тел. 030714205, 0882 629 955
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
- в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
- на електронната страница на МИГ Кирково - Златоград на интернет адрес http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com
- в офисите на МИГ на адрес: гр.Златоград и в с. Кирково

Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.


Настоящата публикация е в рамките на Споразумение №50-41/27.04.2018 за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” и Заповед № РД 09-495/25.05.2018 по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития