A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕнеделя, 25 Октомври 2020  224

СЪОБЩЕНИЕУважаеми съграждани,

Във връзка с публикация във фейсбук-страницата „Златоград-вчера, днес и утре“ , поместена и в страницата „Златоград“ от профил с наименование Evgeni Nedelchev, относно приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златоград, от Общински съвет Златоград, предвид изнесените неверни твърдения, засягащи авторитета и работата на Общински съвет Златоград, изразявам следното:
По отношение на твърдението, че „наредбата не е задължителна, а всяка община решава дали да я приеме и дали да не я“
- Съгласно чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), общинският съвет определя с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на съответната община /До приемане на настоящата наредба на 21.10.2020г. на територията на Община Златоград не е приета отделна такава наредба, а се съдържат отделни текстове в други наредби с местно значение/.
С Предложение с вх.№ ОС -553/04.08.2020г., към Общински съвет Златоград, Районна прокуратура Златоград е предложила приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златоград, като са указани и конкретни срокове за това, както на Кмета на Община Златоград /за предлагане и публикуване на проект на наредба/, така и до мен, в качеството ми на председател на Общински съвет Златоград /за включване на проекта на наредбата в дневния ред на заседание на Общински съвет Златоград/.
Предвид горното, невярно е твърдението, че приемането на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златоград не е задължително.
Законът за ветеринарномедицинската дейност не дава възможност за избор, а разписва пряко задължение, което е установено и от Районна прокуратура Златоград.
Проектът на наредбата е публикуван /на 14.09.2020г./ на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, като е предоставена възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по него в 30-дневен срок /такива не са постъпили, не са направени и предложения от страна на общински съветници за изменения и допълнения на предложения проект/.

От текста на публикуваната информация се внушава, че наредбата е „поредното ограничение на жителите на гр. Златоград“. Неправилно и некоректно се твърди, че е въведено ограничение на броя разрешени животни за „лични нужди“, което може да заличи създаден бизнес на жителите на Община Златоград
В действителност, към Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златоград е прието и Приложение № 1 с максимален допустим брой селскостопански животни, които могат да се отглеждат за лични нужди в жилищните зони в границите на регулация на населените места.
Допустимият брой съответства напълно с изискванията на Наредба № 44/20.04.2006г. за ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от министъра на земеделието и горите, и реда за регистрация – съгласно заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство, по Образец ЗХОЖКФ –17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните  /БАБХ/.
Разработването и редакцията на проекта на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златоград, от Общинска администрация Златоград, е съгласувано и с д-р Розалин Хаджиев - представител на Областна дирекция по безопасност на храните Смолян и официален ветеринарен лекар за Община Златоград, като гарант за съобразяване на местната наредба с разпоредбите на закона и действащите подзаконови нормативни актове.
Общински съвет Златоград не е въвел ограничения за жителите на Община Златоград и неоснователно се твърди, че се ограничават местните животновъди и бизнес за сметка на други или спрямо определени лица.
Отглеждането на по-голям брой селскостопански животни /обем/ над този по приложение №1 към наредбата на Общински съвет Златоград и изискванията на Българската агенция по безопасност на храните, по посоченото заявление, не означава, че отглеждането им е забранено. В тези случаи отглеждането им се означава като „промишлено отглеждане”,а не е за „лични нужди“, и подлежи на регулиране по друг режим.
Общински съвет Златоград не е въвел и допълнителни изисквания към животновъдите при отглеждане на техните животни. В случай, че такива бъдат открити, всеки може да поиска изменение или отмяна на наредбата.

Целта на приетата наредба не е да създаде неудобства на животновъдите в Община Златоград, а е отговор на законовите изисквания.
По време на проведената сесия на Общински съвет Златоград, от страна на Кмета на Община Златоград и Общинска администрация Златоград, е анонсирана предстояща разяснителна кампания сред населението относно приетата наредба.

Искрено се надявам публикуваните твърдения и коментар по приемането на същата да са в следствие на неразбиране от страна на автора им, а не в резултат на търсене на сензация, политически внушения или самоцелна нападка към работата на местната власт в Община Златоград.

Емил Хумчев
Председател на Общински съвет Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
99

Актуално
Предстоящи събития