A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕнеделя, 25 Октомври 2020  206

СЪОБЩЕНИЕУважаеми съграждани,

Във връзка с публикация във фейсбук-страницата „Златоград-вчера, днес и утре“ , поместена и в страницата „Златоград“ от профил с наименование Evgeni Nedelchev, относно приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златоград, от Общински съвет Златоград, предвид изнесените неверни твърдения, засягащи авторитета и работата на Общински съвет Златоград, изразявам следното:
По отношение на твърдението, че „наредбата не е задължителна, а всяка община решава дали да я приеме и дали да не я“
- Съгласно чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г., нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), общинският съвет определя с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на съответната община /До приемане на настоящата наредба на 21.10.2020г. на територията на Община Златоград не е приета отделна такава наредба, а се съдържат отделни текстове в други наредби с местно значение/.
С Предложение с вх.№ ОС -553/04.08.2020г., към Общински съвет Златоград, Районна прокуратура Златоград е предложила приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златоград, като са указани и конкретни срокове за това, както на Кмета на Община Златоград /за предлагане и публикуване на проект на наредба/, така и до мен, в качеството ми на председател на Общински съвет Златоград /за включване на проекта на наредбата в дневния ред на заседание на Общински съвет Златоград/.
Предвид горното, невярно е твърдението, че приемането на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златоград не е задължително.
Законът за ветеринарномедицинската дейност не дава възможност за избор, а разписва пряко задължение, което е установено и от Районна прокуратура Златоград.
Проектът на наредбата е публикуван /на 14.09.2020г./ на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, като е предоставена възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по него в 30-дневен срок /такива не са постъпили, не са направени и предложения от страна на общински съветници за изменения и допълнения на предложения проект/.

От текста на публикуваната информация се внушава, че наредбата е „поредното ограничение на жителите на гр. Златоград“. Неправилно и некоректно се твърди, че е въведено ограничение на броя разрешени животни за „лични нужди“, което може да заличи създаден бизнес на жителите на Община Златоград
В действителност, към Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златоград е прието и Приложение № 1 с максимален допустим брой селскостопански животни, които могат да се отглеждат за лични нужди в жилищните зони в границите на регулация на населените места.
Допустимият брой съответства напълно с изискванията на Наредба № 44/20.04.2006г. за ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от министъра на земеделието и горите, и реда за регистрация – съгласно заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство, по Образец ЗХОЖКФ –17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните  /БАБХ/.
Разработването и редакцията на проекта на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Златоград, от Общинска администрация Златоград, е съгласувано и с д-р Розалин Хаджиев - представител на Областна дирекция по безопасност на храните Смолян и официален ветеринарен лекар за Община Златоград, като гарант за съобразяване на местната наредба с разпоредбите на закона и действащите подзаконови нормативни актове.
Общински съвет Златоград не е въвел ограничения за жителите на Община Златоград и неоснователно се твърди, че се ограничават местните животновъди и бизнес за сметка на други или спрямо определени лица.
Отглеждането на по-голям брой селскостопански животни /обем/ над този по приложение №1 към наредбата на Общински съвет Златоград и изискванията на Българската агенция по безопасност на храните, по посоченото заявление, не означава, че отглеждането им е забранено. В тези случаи отглеждането им се означава като „промишлено отглеждане”,а не е за „лични нужди“, и подлежи на регулиране по друг режим.
Общински съвет Златоград не е въвел и допълнителни изисквания към животновъдите при отглеждане на техните животни. В случай, че такива бъдат открити, всеки може да поиска изменение или отмяна на наредбата.

Целта на приетата наредба не е да създаде неудобства на животновъдите в Община Златоград, а е отговор на законовите изисквания.
По време на проведената сесия на Общински съвет Златоград, от страна на Кмета на Община Златоград и Общинска администрация Златоград, е анонсирана предстояща разяснителна кампания сред населението относно приетата наредба.

Искрено се надявам публикуваните твърдения и коментар по приемането на същата да са в следствие на неразбиране от страна на автора им, а не в резултат на търсене на сензация, политически внушения или самоцелна нападка към работата на местната власт в Община Златоград.

Емил Хумчев
Председател на Общински съвет Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 14 Април 2021
71
понеделник, 12 Април 2021
29
вторник, 09 Март 2021
170
сряда, 03 Март 2021
65

Актуално
Предстоящи събития