A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 18 Март 2020  231

Уважаеми жители на Община Златоград,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ни Министърът на здравеопазването издаде заповеди от 17.03.2020 г., с които нарежда кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19 изолацията се провежда задължително в лечебно заведение, както и определя лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина, за реда за осъществяване на контрол върху карантината.
На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:
• асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);
• лица с леки клинични оплаквания (телесна температура по-ниска от 38о С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.
На задължителна изолация и хоспитализация в лечебно заведение на територията на съответната област подлежат следните потвърдени случаи COVID-19:
• възрастни лица на и над 60 г., независимо от клиничното протичане на заболяването;
• лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;
• лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, появата на храчки или хемоптое - кръвохрак, кръвохрачене, кръвотечение от по-долните бронхиални пътища или от белите дробове;
• лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.
Лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината:
Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, посочени в т. 1 и т. 2.

1. За българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите, изброени по-горе, се установяват следните мерки:
а) за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача;
б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държавите, изброени по-горе, се прилага мярката-подлежат на задължителна 14-дневна карантина, с всички последици от нея.


2. За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите, изброени по-горе и/или влизат на територията на страната от същите държави, се прилага следната мярка – влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.

Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.

Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.

Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице.

Всички лица поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.

При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

Незабавно, след издаване на предписанието за карантина, регионалните здравни инспекции предават на съответната друга регионална здравна инспекция данни за карантинираните лица, които ще пребивават на нейна територия, предоставят информация по електронна поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.
Незабавно, след издаване на предписанието за карантина, регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините в съответната област, както и директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни условия на територията на съответната област с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки. Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата на карантината.

НЕ СЕ ДОПУСКА ПОСЕЩЕНИЕТО И СЪБИРАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА ВЪЗРАСТНИ ХОРА НА ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА.
ВСИЧКИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ ПРОДЪЛЖАВАТ РАБОТАТА СИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ЗАПОВЕД № РД-01-124/13.03.2020Г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития