A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 11 Март 2020  459

Уважаеми жители на Община Златоград,
Във връзка с епидемиологичния анализ на заразните заболявания на територията на страната през последните години, а именно Африканската чума по свинете и болестта Инфлуенца по птиците, се наблюдава тенденцията, че огнищата на тези епидемии възникват и се разпространяват основно в и от обектите за отглеждане на животни за лични нужди. Личните стопанства тип „заден двор” не са регистрирани, животните в тях не са идентифицирани и следователно компетентните органи не разполагат с информация за местонахождението на обектите и за броя на отглежданите в тях животни.
Измененията в Закона за ветеринаромедицинската дейност предвиждат облекчен режим за регистрация на такъв тип стопанства, като собствениците или ползвателите на животновъдните обекти няма да заплащат такса за регистрацията.
Заявленията за регистрация, по образец, се подават към Областна дирекция по безопасност на храните чрез кмета или кметския наместник на населеното място, като за всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът или кметският наместник следва да ги предостави на Областна дирекция по безопасност на храните (ОБДХ), за регистрация. Комисия, назначена от директора на ОДБХ ще извърши проверка на място и ще провери спазват ли се изискванията на Наредба №44 за необходимите мерки за биосигурност.
За лични стопанства тип „заден двор” се счита отглеждането на животни, както следва:
- 2 броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
- 10 броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
- 3 броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
- 2 броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
- 10 броя възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
- 50 броя възрастни птици, независимо от вида;
- 100 бройлера или подрастващи птици, независимо от вида.
Основната цел на новите изисквания е насърчаване на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти да регистрират личните си стопанства, за да може ветеринарните служби да извършват своевременен контрол, за да не се допуска възникването на заразни заболявания или при проява на такива да се предприемат необходимите мерки за ограничаването или ликвидирането им.
Повече информация относно нововъведенията и измененията в Закона за ветеринаромедицинската дейност, може да получите от д-р Розалин Хаджиев – официален ветеринарен лекар за Община Златоград към ОДБХ Смолян, както и в сградата на Общинска администрация Златоград, етаж 6, стая №4, а така също и в Кметството на съответното населено място.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство
Информационна кампания на МЗХГ 2020 година


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития