A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 19 Февруари 2020  209

СЪОБЩЕНИЕ
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”

кани желаещите да представят до 18.05.2020 г. проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в Община Кирково и Община Златоград и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
Специфични цели:
 насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 опазване на компонентите на околната среда;
 спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;
Очаквани резултати:
Финансирането и изпълнението на проекти по настоящата мярка да допринесе за цялостното подобряване на икономическата конкурентоспособност на общините, а по отношение на отделните стопанства - да подобрят физическата среда в земеделските стопанства, да осигурят съвременна техника за обработка на земята в стопанството, да развият своята конкурентоспособност.
Допустими кандидати:
За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица с адрес и седалище на територията на МИГ, които към датата на подаване на проектното предложение са:
1.Земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство 2 000 евро.
2.Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.
3. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1и т.2.
Допустими дейности:
• Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
• Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността
• Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
• Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
• Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
• Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
• Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.
Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.
Допустими разходи:
I. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, включващи следните видове разходи за:
1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост,
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес,;
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС,
5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски стопани,
7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици.
II. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ,
III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, включващи: . Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти.
Бюджет на приема:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 684 530,00 лева

Размер на общите допустимите разходи за проект:
Финансови параметри и интензитет
За кандидати с размер на стопанството (СПО) 8000 и над 8000 евро:
Минимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 20 000 евро.
Максимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 100 000 евро.
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, Процентът на финансиране може да бъде увеличен с до 20%.
За кандидати с размер на стопанството (СПО) от 2 000 до 7 999,99 евро вкл.:
Минимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 1 250 евро.
Максимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 15 000 евро. Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на доп. разходи; Процентът на финансиране може да бъде увеличен с до 20%.
Критерии за подбор и тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР Максимален брой точки
1 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999.99 евро вкл СПО 15
2 Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство: сектор "Плодове и зеленчуци" или "Животновъдство" или "Етеричномаслени и медицински култури" 9
3 Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства:
От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.
7 и над 7 работни места – 7 т. 7
4 Кандидатът е млад фермер (съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г. – до 40 г.), които е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не е получавал подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1 6
5 Проекти на земеделски стопани жени 5
6 Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта) от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти 5
7 Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС 5
8 Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице в което участват. 4
9 Подпомагане на проекти в необлагодетелствани райони 4
ОБЩО 60

Период за прием:
Начало на прием: 17.02.2020 г. Първи краен срок: 18.05.2020 година, 17:00 часа.

Лице за контакт от МИГ Кирково - Златоград:
Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Юлия Бойчева, тел. 0882 629 955
Офиса на МИГ – тел.03071/42-05

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
- ИСУН2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f54bcb66-0597-4513-9c45-a7ab3b4efdcd
- сайта на МИГ - https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/308-miarka-4-1-17-02-2020
- в офисите на МИГ в Златоград и Кирково;

Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Въпроси могат да бъдат отправяни по ел. поща на МИГ
( mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg ), до 3 седмици преди крайния срок, т.е. до 24 април 2020.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
50

Актуално
Предстоящи събития