A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 06 Февруари 2020  406


Уважаеми жители на Община Златоград,


От днес стартира заплащането на местните данъци и такси за 2020 г.

С настоящото съобщение Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва:

 • Данък недвижими имоти - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
  • I – ва вноска – до 30.06.2020 г.
  • II – ра вноска – до 31.10.2020г.

 • Такса битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
  • I – ва вноска – до 30.06.2020 г.

  • II – ра вноска – до 31.10.2020 г.

 • Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
  • I – ва вноска – до 30.06.2020 г.
  • II – ра вноска – до 31.10.2020г.

 • Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:
  • I – ва вноска – до 31.01.2020 г.
  • II – ра вноска – до 30.04.2020 г.
  • III – та вноска – до 31.07.2020 г.
  • IV – та вноска – до 31.10.2020 г.
 • Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.

На предплатилите задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС в срок до 30.04.2020 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

Задълженията могат да бъдат платени:

 • В брой и чрез пос –терминално устройство на касата на общината, на ул. „Ст.Стамболов” № 1, Център за информационно и административно обслужване - партерния етаж;
 • По банков път – по следната банкова сметка на Община Златоград:

IBAN: BG48IABG74918400867301
BIC: IABGBGSF

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград

Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);
Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);
Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);
Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък)
Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък)

 • Чрез касите на „Изипей” АД в страната и по интернет чрез еPay.bg
 • Чрез касите на „Български пощи” АД.
 • Чрез касите на Банка ДСК.
При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития