A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 15 Октомври 2019  756

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
относно Такса „битови отпадъци”


Уважаеми жители на Община Златоград,

Общинска администрация Златоград Ви уведомява, че от 01 ноември 2019 година започва приемането на декларациите (образец 2) по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса битови отпадъци, в частта „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2020 година.
Краен срок за подаване на декларациите - 23 декември 2019 г.
От 01 ноември до 23 декември 2019 г.
е срокът и за подаване на декларациите от юридическите лица (образец 1) по чл.21, ал.1 от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград, за определяне на такса битови отпадъци за 2020г. на нежилищни имоти, според количеството генерирани отпадъци.
Декларации (обр.1 и обр.2), с указания за попълване, се получават от Центъра за информационно обслужване, в сградата на Общинска администрация Златоград или може да се изтеглят от официалната интернет страница на Община Златоград – www.zlatograd.bg.

Декларациите се подават в Центъра за информационно обслужване, в сградата на Общинска администрация Златоград. Могат да се изпращат по пощата или куриер на адрес – гр.Златоград 4980, обл. Смолян, ул. „Стефан Стамболов” №1.
Към декларациите се прилага квитанция за платена сума, съгласно тарифа по т. 53 (за декларации 2) и по т. 54 (за декларации 1), към Приложение 2 от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград. Към декларациите, изпратени по пощата или куриер, се прилага документ за преведена сума, съгласно горните тарифи, по банкова сметка: IBAN – BG48IABG74918400867301, BIC – IABGBGSF, КОД – 448007, „Интернешънъл Асет Банк” АД.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед № 387/10.10.2019г. на Временно изпълняващия длъжността Кмет на Община Златоград
Декларация - образец 1
Декларация - образец 2


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития