A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 30 Май 2019  518

СЪОБЩЕНИЕУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД И ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ,
На 29.05.2019 г. Кметът на Община Златоград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0039, по проект " С грижа за хората в нужда" по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Община Златоград е водеща организация по проекта, а партньор е Община Чепеларе.

Основната цел, която си поставят двете общини Златоград и Чепеларе, е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общините. Разработеният проект за патронажни грижи цели осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, като се изгради и съответен материален и кадрови капацитет за предоставянето им. С това общините - бенефициенти на безвъзмездната помощ, отговарят на нуждите на местната общност и осигуряват реализация на мерките в Плана за действие за периода 2018-2021 г., за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.
Специфична цел на проекта е създаване на устойчив модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги в техните домове.

Проектът, с продължителност 15 месеца, стартира от 01.06.2019г. и ще реализира следните дейности:
Приемане на заявления, оценка на потребностите и подбор на потребителите в Общините Златоград и Чепеларе.;
Подбор и наемане на персонал за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общините Златоград и Чепеларе;
Предоставяне на мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в Общините Златоград и Чепеларе;
Обучение и супервизия на персонала;
Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране на потребителите и техните семейства;
Закупуване на транспортни средства, за извършване на мобилната работа, на територията на двете общини;

Общата стойност на проекта е 166 569,44 лева, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 141 584,02 лв.

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0039 за реализация на проект " С грижа за хората в нужда " по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития