A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 19 Декември 2018  698

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Във връзка с констатирана промяна в цвета на водите в р. Голяма и р. Върбица в гр. Златоград е извършена проверка от представители на РИОСВ - Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и Община Златоград. Извършен е оглед на р. Голяма, р. Върбица и Хвостохранилище „Ерма река”.
Взети са проби от реките от Акредитирана лаборатория Смолян, които ще бъдат анализирани и след получаване на официалните резултати, същите ще бъдат оповестени.
От „ВиК” ЕООД, на 17.12.2018 г., са взети проби от питейната вода от следните пунктове – Шахтов кладенец № 1, Шахтов кладенец № 2 и пункт Община Златоград. От получените протоколи за анализ е видно, че изследваните показатели – Цвят, Мирис, Вкус, Мътност, Активна реакция (рН), Окисляемост, Амониеви йони, Желязо, Манган, Цинк, Олово, Цианиди - са в норма.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития