A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 29 Декември 2017  649

СЪОБЩЕНИЕНа 31.12.2017 година приключиха дейностите на проект "Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот " по Процедура: BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Проектът бе с продължителност 25 месеца и реализира следните дейности:
Подбор и наемане на персонал – на трудови договори в Център за услуги в домашна среда град Златоград;
Подаване на заявления и подбор на лицата, желаещи да ползват услуги от Център за услуги в домашна среда;
Обучение на кандидатите за предоставяне на услуги в домашна среда;
Предоставяне на почасови услуги в Център за услуги в домашна среда: за лична помощ, комунално-битови дейности и почасови услуги за социално включване;
Супервизия на персонала, предоставящ услугите в Център за услуги в домашна среда.
Провеждане на информационни кампании и разработване на рекламно-информационни материали;

С реализираните дейности се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години с невъзможност за самообслужване. По проекта бе създаден Център за услуги в домашна среда, който, в продължение на две години, предостави интегрирани услуги на 97 лица с увреждания и лица над 65 години с невъзможност за самообслужване, като се съчетаха комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включващи социални и здравни услуги в домашна среда.

От една страна се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга се даде възможност на хората с увреждания да избират желания и необходим помощник. Всеки човек с увреждане, съобразно нуждите си, ползва различни услуги, според вида помощ – Личен асистент, социален ассистент и домашен помощник. В Центъра за услуги в домашна среда град Златоград бяха назначени 20 Лични асистенти, 20 Социални асистенти и 23 Домашни помощника. Бяха назначени и специалисти, които предоставяха психологическа, социална и медицинска подкрепа на потребителите.

Общата стойност на проекта бе 499 989,72 лева.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития