A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 06 Декември 2017  870

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Във връзка с превишаване на стандарта за качество на отпадъчни води, изтичащи от хвостохранилище „Ерма река”, със Заповед № ОК-03-02-398 от 05.12.2017 г. на Областния управител на Област Смолян, е назначена междуведомствена комисия, която да извърши проверка на техническото и експлоатационното състояние на хвостохранилище „Ерма река” и прилежащите му ХТС, както и изпълнение на предписанията дадени им при предходни проверки.
В състава на междуведомствената комисия са включени представители на Областна администрация Смолян, Министерството на околната среда и водите – София, Министерството на енергетиката – София, Държавна агенция по метрология и технически надзор - София, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив, Регионална инспекция по околна среда и водите –Смолян, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян, Регионална здравна инспекция – Смолян, ВиК – Смолян, Общинска администрация Златоград и „Горубсо Златоград” АД.
Работата на комисията ще започне от 13.12.2017 г., като за проверката ще бъде изготвен констативен протокол, който ще бъде изпратен до всички заинтересовани страни.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития