A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 09 Септември 2009  1280

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

На основание чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №1 за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените места и на общинската собственост в община Златоград и във връзка с изпълнението на мерките, заложени в Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Златоград, собствениците на домашни и ловни кучета, които не са извършили съответната административна и ветеринарно-медицинска регистрация, е необходимо да регистрират притежаваните от тях кучета в общинска администрация Златоград в срок до 30. 09.2009 г.
За регистрацията на домашните и ловните кучета, собствениците подават в Информационния център към общинска администрация Златоград заявление по образец за вписването им в общинския регистър.
Към заявлението се прилагат:
1. Декларация / по образец/;
2. Копие от ветеринарномедицински паспорт на животното;
3. Документ за платена такса за притежаване на куче в размер на 10.00 лв, съгласно Наредба №8 на ОбС Златоград;
От годишна такса се освобождават:
• кучета на инвалиди;
• служебни кучета на организации на бюджетна издръжка;
• кучета, използвани от ЧК;
• кастрирани кучета;
• ловни кучета;
След изтичане на срока ще бъдат извършвани съвместни проверки от ОбА – Златоград и Общинска ветеринарна служба - Златоград и ще бъдат налагани глоби за нерегистриране на домашните и ловни кучета в горепосочения срок.


Общинска администрация- Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития