A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 04 Декември 2017  1615

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Уведомяваме Ви, че са готови резултатите от анализите на взетите проби от екипите на БДИБР и РИОСВ – Смолян, от 28.11.2017 г.
След анализа е установено превишаване на стандарта за качество на околната среда (СКОС) за определени показатели в следните мониторингови пунктове:
1. За пункта за отпадъчни води на „Изход тунел на хвостохранилище „Ерма река“ преди заустването в р. Голяма“ неразтворените вещества са замерени на 91 mg/dm3 при норма 50 mg/dm3; желязо (общо) на 3,58 mg/dm3 при норма 3,5 mg/dm3; олово - 0,37mg/dm3 при норма 0,3mg/dm3;
2. В пункта „Река Гидюрска-устие“ (ляв приток на река Голяма, няма въздействие от хвостохранилището) се констатира превишаване на стандарта за качество на околната среда (СКОС) по показателите цинк и кадмий. За останалите анализирани показатели не са установени превишения на СКОС. Най-вероятната причина за констатираното замърсяване на реката с цинк и кадмий е изтичане на руднични води от стари изоставени рудници в района.
3. В пункт „Река Голямата на 100 м след хвостохранилище „Ерма река“ се установява превишаване на СКОС по показателите манган, желязо, цинк, кадмий, олово и цианиди свободни.
4. В пункт „Река Върбица преди гр. Златоград“ данните от мониторинга показват превишаване на СКОС по показателите желязо, манган, цинк, кадмий, олово и цианиди-свободни.
5. В пункт „Река Върбица преди вливане на р. Неделинска“ (над кладенци на ПС за ПБВ Пресека) резултатите показват превишаване на СКОС по показателите кадмий, олово, цинк, мед, манган и желязо.
6. В двата пункта на р. Върбица при с. Върли дол и преди яз. Студен кладенец се установява единствено превишаване на СКОС по показател желязо.7. В двата пункта за подземни води (Кладенци №1 и №4) не се установява превишаване на СКОС, а в третия (Кладенец № 2, помпена станция за питейно-битово водоснабдяване на с. Пресека) е измерена стойност над стандарт за показател желязо - общо: 452 μg/l (при стандарт – 200 μg/l).


Резултатите от изследванията на питейната вода, взети на 29.11.2017 г., от І, ІІ шахтови кладенци, предоставени от РЗИ – Смолян, не показват отклонения от допустимите стойности, съгласно Наредба № 9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Приложение:
Протоколи от изпитване, предоставени от РЗИ Смолян.


Днес, 04.12.2017 г., представители на РЗИ и ВИК ще вземат проби от водата в ІІ –шахтов кладенец.
Информираме населението на Община Златоград, че към момента водоснабдяването за с. Старцево и гр. Златоград се извършва изцяло от ІV – шахтов кладенец при р. Неделинска, където резултатите са в норма.
Водоподаването от І и ІІ шахтов кладенец ще бъде възстановено след като се установи, че пробите отговарят на стандартите за качество за питейна вода.

След проведен разговор с Областния управител на Област Смолян, е договорено извършването на комплексна проверка от Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите и НИМХ, за предприемане на спешни действия за решаване на проблема със замърсяването на водите на р. Върбица.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития