A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 30 Юни 2015  648

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

В изпълнение на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи с решение на Общински съвет Златоград са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд, които ще бъдат отдавани под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните. Срокът за стопанската 2015-2016 г. следва да започне от 1 юли.
Лицата желаещи да получат земеделска земя от Общински поземлен фонд под наем подават заявление по образец, заедно със свързаните към него приложения 1, 2 и 3, одобрени със заповед № РД-46-214/23.02.2015 г., до Кмета на Общината, в която е регистриран животновъдния обект в срок от 01.07.2015 г. до 10.07.2015 г., като към заявлението прилагат:
• Копие от документ за самоличност за физическите лица;
• Копие от документ за самоличност или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличен търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
• Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
• Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на българска агенция по безопасност на храните.
• Удостоверение от компетентни органи за липса на:
- данъчни задължения;
- задължения към Държавен фонд „Земеделие”;
- задължения към земи от Държавния поземлен фонд.
Заявленията ще се приемат в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.
Минималният срок на договора за отдаване под наем е 5 стопански години.
Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно вида и броя на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единици в имоти от осма до десета категория.
В § 2в, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е определено, че пасищни животни по смисъла на този закон са едрите дребни преживни и нечифтокопитни селскостопански животни, а в § 2з е дефинирано понятието „животинска единица”- това е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва – един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст.
При разпределянето на необходимата за всеки кандидат площ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни се приспадат притежаваните или ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади.
Кметът на Общината назначава комисия, която определя необходимата, за всеки кандидат, площ и разпределя имотите за всяко землище.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Списък с пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване;
Размер на средното годишно рентно плащане за землищата на територията на Община Златоград, съгласно протокол от 16.12.2014 г. на комисия по § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-05-129/11.12.2014 г. на Директора на Областн


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития