A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 06 Април 2015  608


ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
осъществява

Проект № М 13-22-1/20.08.2014 г. „По-добро управление на Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от Общинска администрация-Златоград”


Община Златоград изпълнява проект “По-добро управление на Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от Общинска администрация Златоград”. Проектът се реализира по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG05PO002/13/2.2-14. Договорът е с продължителност 12 месеца и се реализира до 20.08.2015 г. Проектът е на стойност 139 562,03 лв. Общите допустими разходи по проекта се финансират на 100 % от ОПАК.
Целта на проекта е по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на служителите в Общинска администрация Златоград, чрез подобряване на професионалната им компетентност с преминаване на специализирани обучения и обучителни курсове.
В периода януари – март 2015г. бяха проведени три чуждоезиковите обучения / Английски език, ниво А1-10 човека, Английски език, ниво А2-10 човека, Гръцки език, ниво А1-20 човека/ за общо четирдесет служители от Общинска администрация Златоград. На всички участници бяха подсигурени комлекти учебни материали и помагала. Служителите получиха знания по английски и гръцки език, с които ще могат по – ефективно и ефикасно да изпълняват своите задължения и особено служителите работещи във фронт офиса на Община Златоград. След успешно преминатото обучение всички служители получиха сертификати за завършен чуждоезиков курс.
В края на месец февруари 2015г. беше проведено изнесено тридневно обучение за 50 човека от Общинска администрация Златоград, на тема “Работа с хора със специфични потребности” в гр. Велинград, чрез което служителите Общинска администрация Златоград надградиха своите умения и знания при работата си с хора със специфични потребности. В рамките на обучението бяха развити умения за идентифициране и преодоляване на лични пречки за ефективно взаимодействие с представители на хората със специфични потребности. Обучаемите получиха знания за обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи в обществото. Запознаха се със спецификата и принципите на уязвимите групи. Осъзнаха предимствата от зачитане и премане на ценността на различията. В края на тридневното обучение всички участници получиха сертификати за преминато обучение.
Успехът в работата на всяка една институция се дължи най-вече на квалификацията и мотивацията на служителите, качеството на предлаганите услуги и тяхното запазване и развитие. С реализиране на проекта Община Златоград се стреми да постигне този успех.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
119

Актуално
Предстоящи събития