A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 13 Февруари 2015  1221

Уважаеми жители на Община Златоград,


С настоящото съобщение Ви напомняме за сроковете за плащане на местните данъци и такси за 2015 г., по видове, както следва: • Данък недвижими имоти - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:


  • I – ва вноска – до 30.06.2015 г.

  • II – ра вноска – до 31.10.2015 г.


 • Такса битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:

  • I – ва вноска – до 30.06.2015 г.

  • II – ра вноска – до 30.10.2015 г.


 • Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:


  • I – ва вноска – до 30.06.2015 г.

  • II – ра вноска – до 31.10.2015 г.


 • Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:


  • I – ва вноска – до 31.01.2015 г.

  • II – ра вноска – до 30.04.2015 г.

  • III – та вноска – до 31.07.2015 г.

  • IV – та вноска – до 31.10.2015 г.


 • Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.


На предплатилите задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС в срок до 30.04.2015 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %.Задълженията могат да бъдат платени: • В брой и чрез пос –терминално устройство на касата на общината, на ул. „Ст.Стамболов” № 1, Център за информационно и административно обслужване - партерния етаж; • По банков път – по следната банкова сметка на община Златоград:

  IBAN: BG68STSA93008432230400

  BIC: STSABGSF

  „Банка ДСК” ЕАД гр.Златоград

  Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);

  Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);

  Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);

  Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък)

  Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък)

 • Чрез касите на „Изипей” АД в страната и по интернет чрез еPay.bg


При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития