A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 23 Май 2014  766

Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, общ. Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път №SML3107/ІІІ-8652, Неделино-Старцево/ - Пресока – мах.Читакови колиби“, открита с решение №89/14.03.2014г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 27.05.2014 г. от 16:30 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития