A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 13 Март 2023  271

СЪОБЩЕНИЕ 

Представяме на вниманието на жителите на Община Златоград Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2023 г. на Община Златоград.

Предвид неприетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и невъзможността да се приеме бюджет на Община Златоград за 2023 г. се предлага на Общински съвет Златоград да одобри предварителен разчет за финансиране на капиталови разходи за 2023 г. на Община Златоград., като след приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. от Народното събрание, ще се пристъпи към обсъждане и приемане на конкретни параметри на бюджет на Община Златоград за 2023 г.

До размера на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определени с чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. и чл.1, ал.1, т.1 от ПМС № 229 от 29 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., общинския съвет може да одобри за 2023 г. разпределението на средствата от тази субсидия по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи.

До приемането на бюджета на общината общинският съвет, по предложение на кмета на общината, може да одобри извършване на капиталовите разходи за сметка на преходни остатъци от целева субсидия за капиталови разходи, от общински приходи и заемни средства, както и за сметка на постъпили приходи през съответния период на 2023 г.

Разчетът за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г. на Община Златоград включва разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, преходни остатъци, собствени приходи по обекти и дейности, съгласно Приложение № 1:

  • Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 879 300 лв.;
  • Разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи  от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 385 430 лв.;
  • Собствени средства, без приходи от продажби, в размер на 92 140 лв.
  • Преходен остатък (ЦКС, субсидии и трансфери от ДБ), в размер на 2 979 345 лв.
  • Индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, в размер на 227 165 лв.

 

Общинска администрация Златоград


ПРИЛОЖЕНИE:
Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2023 г. на Община Златоград (Приложение № 1).


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития