A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщениесряда, 29 Януари 2020  481


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите, чрез опростяване на изискванията за предоставяне на някои официални документи в Европейския съюз е приет на 6 юли 2016г. и се прилага във всички държави от Европейски съюз (ЕС), считано от 16 февруари 2019г.

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и Апостил, в рамките на ЕС от 16 февруари 2019г. За някои от тези документи можете да поискате многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод.

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава-членка на ЕС и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено. Многоезичното стандартно удостоверение отразява съдържанието на официалния документ и включва заглавията на полетата на официалния документ на официалния език на издаващата държава от ЕС и на официалния език на приемащата държава от ЕС. В тази връзка стандартните удостоверения нямат самостоятелни правни последици и не могат да се използват отделно от официалния документ, за който са съставени. Наличието на многоезично стандартно удостоверение улеснява превода.
Освобождаването от изискването за легализация и Апостил се прилага само за документи и техни заверени копия, издадени от публични органи на дадена държава от ЕС и представени на публични държавни органи на друга държава-членка от ЕС.

Многоезичните стандартни удостоверения, които могат да се прилагат към документите по гражданско състояние, издадени на основание чл.88, ал.1 от Закона за гражданска регистрация и Наредба № РД 02—20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението, са:

Приложение І – РАЖДАНЕ - към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис извлечение от акт за раждане;
Приложение ІІІ – СМЪРТ – към препис – извлечение от акт за смърт;
Приложение ІV – БРАК - към удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за сключен граждански брак;
Приложение V – БРАЧНА ДЕЕСПОСОБНОСТ – към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина;
Приложение VІ – СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ – към удостоверение за семейно положение и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
Приложение Х – МЕСТОЖИВЕЕНЕ И/ИЛИ МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ – към удостоверение за постоянен адрес и съответно към удостоверение за настоящ адрес.
Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие – https://e-justice.europa.eu, както и в Център за информационно и административно обслужване, гише 4, Дирекция „Административно правно обслужване, общинска собственост и земеделие”, партерен етаж в сградата на Община Златоград.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития