A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 02 Септември 2010  1289

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
”Довършителни СМР по реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „Васил Левски” – гр. Златоград и СОУ „Св. Княз Борис І” – с. Старцево, община Златоград” по обособени позиции - ОП 1 – „Довършителни СМР по подмяна дограма на ОУ „Васил Левски” – гр. Златоград и довършителни СМР на плувен басейн” и ОП 2 – „Довършителни СМР по подмяна на дограма при СОУ „Св. Княз Борис І” – с. Старцево, община Златоград”, открита с решение № 261/03.08.2010 г. на кмета на община ЗлатоградОбщина Златоград, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет: ”Довършителни СМР по реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „Васил Левски” – гр. Златоград и СОУ „Св. Княз Борис І” – с. Старцево, община Златоград” по обособени позиции - ОП 1 – „Довършителни СМР по подмяна дограма на ОУ „Васил Левски” – гр. Златоград и довършителни СМР на плувен басейн” и ОП 2 – „Довършителни СМР по подмяна на дограма при СОУ „Св. Княз Борис І” – с. Старцево, община Златоград”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 02.09.2010 г. от 16,30 часа, в залата на Общински съвет – Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, ет. 2
инж. ЕЛКА ЧАУШЕВА
Председател на комисия,
назначена със Заповед №290/02.09.2010 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития