A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С нов подписан договор в края на годинатапетък, 27 Декември 2013  971

С нов подписан договор в края на годинатаНа 27.12.2013г. кметът на община Златоград подписа договор с Обединение “ГЕОПС - МИНСТРОЙ”, след открита и проведена процедура за избор на изпълнител за изграждане на сондаж по проект “Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград” и провеждане на хидроложки изпитания на водовземното съоръжение по реда на Закона за обществените поръчки.
С подписването на договора община Златоград осъществи една от приоритетните си цели за оползотворяване на геотермалната енергия.
По този начин се създават нови възможности за осигуряване на заетотст и стабилизиране на общинската икономика, както и финансова независимост при изпълнението на различни инвестиции.
Предмет на договора е изпълнението на строително-монтажните работи по подобект 1 “Водовземно съоражение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник”, от обект “Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград”.
Срокът за изпълнение на дейностите по договора е седем месеца, а цената, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, е 2 915 094,28 лв. с ДДС.
Финансирането е целево със средства от ПУДООС.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития