A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б ЩЕ Н И Епонеделник, 30 Август 2010  1794

Уважаеми участници в открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград”,

В общинска администрация Златоград са постъпили жалби от ЕТ „Електра-Асен Сидеров” и от ЕТ "Георги Панайотов" срещу решение №272/11.08.2010 г. на кмета на община Златоград, с което е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград”. Ведно с жалбата е поискана временна мярка „спиране на процедурата”. Във връзка с това ви уведомявам, че на основание чл.120а, ал. 2 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Всички предприети действия във връзка с малката обществена поръчка, ще бъдат обявени на официалния сайт на община Златоград www.zlatograd.bg, както и съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП на сайта на Агенцията по обществени поръчки www.aop.bg.
Номерът на преписката по процедурата в Регистъра на обществени поръчки е 00183-2010-0004.
ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития