A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Евторник, 14 Май 2013  835

№ 39/07.05.2013 г.

Община Златоград, област Смолянска обявява, че във връзка с постъпило предложение за промяна на ПУП от Джамийско настоятелство с.Долен, за урегулиране на ПИ 244 и създаване на УПИ ХІІІ-молитвен дом, кв.25 по ПУП на с.Долен, с площ 613 м2, като 419 м2 са от имот 244, собственост на Джамийско настоятелство и 194 м2 са общинска собственост.
Предлага се замяна на част от общински терен – с площ 194 м2, представляващ част от УПИ ІV-озеленяване и улична регулация, кв.25 по плана на с.Долен и цена определена от лицензиран оценител в размер на 970,00 лв. без ДДС,
с част от поземлен имот – с площ 31 м2, представляващ ПИ 244, кв.26 по плана на с.Долен, с цена определена от лицензиран оценител в размер на 155,00 лв. без ДДС, попадащ в улична регулация.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития